مناقصات سال 1398

 

 1- آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (1/م/98) خرید واکسن های دامی (ریالی)

 2- مناقصه 2م98 نگهبانی

برای دریافت فایل فشرده مناقصه کلیک نمایید