1396

 • 31- دکتر علیرضا رفیعی پور
 • 31- دکتر علیرضا رفیعی پور
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ برکناری : .............
 • مدت تقريبی رياست : .............

1392

 • 30- دکتر مهدی خلج
 • 30- دکتر مهدی خلج
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ برکناری : 1396
 • مدت تقريبی رياست : سه سال و هشت ماه

1389

 • 29- دكتر سيد محسن دستور
 • 29- دكتر سيد محسن دستور
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ برکناری : 1392
 • مدت تقريبی رياست : نزدیک به چهار سال

1385

 • 28- دكتر مجتبي نوروزي
 • 28- دكتر مجتبي نوروزي
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ برکناری : 1389
 • مدت تقريبی رياست : کمتر از 4 سال

1384

 • 27- دکتر حسین حسنی
 • 27- دکتر حسین حسنی
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ برکناری : 1385
 • مدت تقريبی رياست : بیش از یک سال

1380

 • 26- دكتر منصور سياري
 • 26- دكتر منصور سياري
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ برکناری : 1384
 • مدت تقريبی رياست : بیش از چهار سال

1372

 • 25- دكتر عباسعلي مطلبي
 • 25- دكتر عباسعلي مطلبي
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ برکناری : 1380
 • مدت تقريبی رياست : نزدیک به هشت سال

1370

 • 24- دكتر محمد مهدي شفيعي پور
 • 24- دكتر محمد مهدي شفيعي پور
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ برکناری : 1372
 • مدت تقريبی رياست : نزدیک به یک سال و نیم

1367

 • 23-دكتر عليرضا صفاريان پور
 • 23-دكتر عليرضا صفاريان پور
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ برکناری : 1370
 • مدت تقريبی رياست : بیش از سه سال

1364

 • 22- دكتر احمد اقتصاد
 • 22- دكتر احمد اقتصاد
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ برکناری : 1367
 • مدت تقريبی رياست : نزدیک به دو سال و نیم

1364

 • 21- دكتر علي اكبر طاهر
 • 21- دكتر علي اكبر طاهر
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ برکناری : مدتی کوتاه
 • مدت تقريبی رياست : سه ماه

1364

 • 20- دكتر معصومه محمدي
 • 20- دكتر معصومه محمدي
 • سمت : سرپرست سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ برکناری : مدتی کوتاه
 • مدت تقريبی رياست : مدتی کوتاه

1364

 • 19- مهندس شجاع
 • 19- مهندس شجاع
 • سمت : سرپرست سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ برکناری : مدتی کوتاه
 • مدت تقريبی رياست : مدتی کوتاه

1363

 • 18- دكتر محمدحسن روستايي
 • 18- دكتر محمدحسن روستايي
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ برکناری : 1364
 • مدت تقريبی رياست : نزدیک به یک سال

1361

 • 17- دكتر علي اكبر محمدي
 • 17- دكتر علي اكبر محمدي
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ برکناری : 1363
 • مدت تقريبی رياست : نزدیک به دو سال

1361

 • 16- دکتر رادی میبدی
 • 16- دکتر رادی میبدی
 • سمت : سرپرست سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ برکناری : مدتی کوتاه
 • مدت تقريبی رياست : مدتی کوتاه

1359

 • 15- دكتر محمد حسن روستايي
 • 15- دكتر محمد حسن روستايي
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ برکناری : 1360
 • مدت تقريبی رياست : نزديك به يك و نيم سال

1358

 • 14- دكتر رضا اسعدي
 • 14- دكتر رضا اسعدي
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ برکناری : 1359
 • مدت تقريبی رياست : بیشتر از یک سال

1358

 • 13- دكتر بهمن ميرفندرسكي
 • 13- دكتر بهمن ميرفندرسكي
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ برکناری : مدتی کوتاه
 • مدت تقريبی رياست : مدتی کوتاه

1356

 • 12- دكتر منوچهر بهار صفت
 • 12- دكتر منوچهر بهار صفت
 • سمت : رييس سازمان دامپزشكي كشور
 • تاریخ برکناری : 1358
 • مدت تقريبی رياست : نزدیک به دو سال

1343

 • 11- دكتر مرتضي قلي ارشدي
 • 11- دكتر مرتضي قلي ارشدي
 • سمت : مديركل دامپزشكي و رييس سازمان دامپزشكي كشور از سال 1350
 • تاریخ برکناری : 1356
 • مدت تقريبی رياست : نزديك به سيزده سال

1339

 • 10- دكتر مرتضي كاوه
 • 10- دكتر مرتضي كاوه
 • سمت : مديركل كل دامپزشكي
 • تاریخ برکناری : 1343
 • مدت تقريبی رياست : نزديك به چهار سال

1338

 • 9- دكتر مرتضي قلي ارشدي
 • 9- دكتر مرتضي قلي ارشدي
 • سمت : مديركل كل دامپزشكي
 • تاریخ برکناری : 1339
 • مدت تقريبی رياست : نزدیک به یک سال

1336

 • 8- سرلشگر دكتر عباس ايزدپناه
 • 8- سرلشگر دكتر عباس ايزدپناه
 • سمت : مديركل كل دامپزشكي
 • تاریخ برکناری : 1337
 • مدت تقريبی رياست : نزدیک به یک سال

1328

 • 7- دكتر اسماعيل اردلان
 • 7- دكتر اسماعيل اردلان
 • سمت : مديركل كل دامپزشكي
 • تاریخ برکناری : 1336
 • مدت تقريبی رياست : نزديك به هفت سال

1326

 • 6- دكتر محمد درويش
 • 6- دكتر محمد درويش
 • سمت : رييس اداره كل امور دام
 • تاریخ برکناری : 1328
 • مدت تقريبی رياست : نزدیک به دو سال

1320

 • 5- دكتر رضا رستگار
 • 5- دكتر رضا رستگار
 • سمت : مديركل كل دامپزشكي
 • تاریخ برکناری : 1325
 • مدت تقريبی رياست : نزديك به پنج سال

1314

 • 4- دكتر عبدالله حامدي
 • 4- دكتر عبدالله حامدي
 • سمت : رييس اداره كل دامپزشكي
 • تاریخ برکناری : 1320
 • مدت تقريبی رياست : نزديك به شش سال

1309

 • 3- دكتر لويی دلپی
 • 3- دكتر لويی دلپی
 • سمت : رييس موسسه دفع آفات حيوانی
 • تاریخ برکناری : 1314
 • مدت تقريبی رياست : نزديك به پنج سال

1305

 • 2- دكتر مرتضی گلسرخی
 • 2- دكتر مرتضی گلسرخی
 • سمت : كفيل موسسه دفع آفات حيوانی
 • تاریخ برکناری : 1307
 • مدت تقريبی رياست : قريب به دو سال

1304

 • 1- دكتر عبدالله حامدی
 • 1- دكتر عبدالله حامدی
 • سمت : كفيل موسسه دفع آفات حيوانی
 • تاریخ برکناری : 1305
 • مدت تقريبی رياست : يك سال