تماس با ما

02188953399 معاون دفتر 02188953400 داخلی 2318


نمابر

02188957252

 
افرادي كه در طول سال مدرك تحصيلي جديد ارايه نمايند چگونه با آنان برخورد میشود؟ تاریخ ثبت : 1398/03/22
طبقه بندي :
پرسش : افرادي كه در طول سال مدرك تحصيلي جديد ارايه نمايند چگونه با آنان برخورد میشود؟
سوال :

در صورت ارايه مدرك بالاتر توسط كارمندان و ارتقاي سطح مشاغل آنان، ص رفاً امتيازات تحصيلات آنها در جدول شماره ٣ (جدول حق شاغل) تغيير مي نمايد و در طبقه آنان در جدول شماره يك (جدول حق شغل ) در حال حاضر تغييري ايجاد نمي گرد

تعداد نمایش : 248 <<بازگشت

نظرسنجی