تماس با ما

02188899868


نمابر

02188957252

 

بيماري لكه سفيد White spot disease

يك بيماري ويروسي ميگوهاي پنائيده است كه توسط يك ويروس دو رشته اي DNA دار از جنس Whispovirus ايجاد مي شود كه مشخصه آن تلفات شديد همراه با ظاهر شد، لكه سفيد در كوتيكول ميگو مي باشد و از علائم ديگر اين بيماري بي اشتهائي، قرمزشدن ، جمع شدن ميگوهاي بيمار و در حال مرگ در حاشيه استخرها مي باشد .اين ويروس علاوه بر بافت پوشش كوتيكول در تمام سطح بدن به بافت هاي مختلفي از جمله بافت هاي عصبي، ماهيچه اي، لنفاوي و خوني حمله مي كند و همچنين باعث آسيب به آبش، هپاتوپانكراس و قلب مي شود .

دفتر بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان