تماس با ما

02188953400 داخلي 3726 - 3727


نمابر

همراه: 09122824890 ایمیلpoultry@Ivo.ir

 

واكسن مارك

واكسن مارك Marek diseases vaccine
 
در حال حاضر دو نوع واكسن مارك در ايران به مصرف مي رسد :
1 . واكسن HVT :
اين نوع واكسن از هرپس ويروس  زنده بوقلمون سويه FC-126 تهيه وبه صورت ليوفليزه ساخته شده ومصرف آن در جوجه هاي تخمگذار در يك روزگي برابر دستور العمل هاي موسسه سازنده ضروري است.

 
2. واكسن Rispens:
اين نوع واكسن از سويه Rispens-cui988 هرپس ويروس وبه صورت همراه با سلول Cell-associated تهيه شده ودر ازت مايع نگهداري مي شود ودر جوجه هاي يكروزه وبرابر با دستور العمل موسسه سازنده مصرف مي شود.
 
بنا به پيشنهاد سازمان دامپزشكي كشور واكسن دوگانه Rispens+HVT و به شكل همراه با سلول در جوجه هاي يك روزه مادر گوشتي و تخمگذار و وجوجه يك روزه تخمگذار تجارتي در كارخانه جوجه كشي مصرف مي شود.

منبع : مقاله ضوابط وروش هاي مصرف واكسن هاي ضروري طيور در ايران - ويژه نامه طيور، ضميمه نشريه سلامت ،1380، تهران ص31.